Curso S.K.I.E.F. con Shihan Nagai, Akio, 8 Dan Hanshi